Tạo Quizzes / Sử dụng một mẫu cho bài kiểm tra của bạn

Sử dụng một mẫu cho bài kiểm tra của bạn

Tạo một bài kiểm tra có thể khó khăn. Bạn phải tìm nội dung và thiết kế (màu sắc, nền, vị trí các nút).

Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã thêm các câu đố được tạo sẵn. Chúng là các câu đố với 8-10 câu hỏi mỗi câu, sẵn sàng để cài đặt và phát trên trang web của bạn.

Trên trang tổng quan của bạn, chỉ cần nhấp vào dấu cộng bên dưới "Sử dụng Mẫu" và chọn một danh mục. Sau đó, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các câu đố trong danh mục đã chọn. Khi nhấp vào "Sử dụng mẫu này", bài kiểm tra sẽ được thêm vào trang tổng quan của bạn và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa của bài kiểm tra mới tạo của mình.


Bài kiểm tra kịch bản hoặc bài kiểm tra giới thiệu sản phẩm

Bài kiểm tra kịch bản cho phép bạn tạo đề xuất sản phẩm hoặc công cụ đào tạo dựa trên tình huống.

Chỉnh sửa giao diện bài kiểm tra của bạn

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thành phần của bài kiểm tra từ trang giao diện.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier và gửi thông tin liên hệ của những người tham gia bài kiểm tra của bạn tới hơn 3000 ứng dụng.

Kích thước tính bằng pixel của bài kiểm tra

Kích thước của một bài kiểm tra là 700px x 400px.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free