Tài khoản của bạn / Thay đổi email tài khoản của bạn

Thay đổi email tài khoản của bạn

Để thay đổi email được liên kết với tài khoản của bạn, chỉ cần truy cập trang tài khoản của bạn trên trang web fyrebox.com và tìm trường "Email":

Chỉ cần xác nhận địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút lưu. Một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị ở đầu trang. Nếu email đã được sử dụng, thay vào đó, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.


Hủy đăng ký Wix

Khi bạn mua đăng ký trên Wix, họ sẽ xử lý hóa đơn của bạn, vì vậy bạn cần hủy đăng ký đó khỏi tài khoản Wix của mình.

Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn

Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy truy cập trang tài khoản của bạn.

Tạo tài khoản phụ

Tài khoản phụ có trang tổng quan, khóa API và trang tích hợp riêng.

Xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa tài khoản của mình trên trang tài khoản.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free