Tích hợp / Cài đặt một bài kiểm tra trên WordPress

Cài đặt một bài kiểm tra trên WordPress

Nếu bạn đã tạo một bài kiểm tra cho trang web WordPress của mình, cách dễ nhất để cài đặt nó là thêm plugin của chúng tôi vào trang web WordPress của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nó ở địa chỉ sau: https://wordpress.org/plugins/fyrebox-shortcode/

Sau khi cài đặt, bạn có thể nhúng bài kiểm tra của mình chỉ bằng một mã ngắn, trên một tab. Mã ngắn có sẵn trên trang “Xuất bản” của bài kiểm tra của bạn như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

wordpress

Hoặc bạn có thể chỉ cần nhập api của mình trên trang cài đặt của plugin của chúng tôi và bài kiểm tra của bạn và mã ngắn của họ sẽ được hiển thị


Kết nối bài kiểm tra của bạn với Vertical Response

Nếu bạn sử dụng Vertical Response cho nhu cầu tiếp thị của mình, thì bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack - Không dùng nữa

Nếu bạn sử dụng Slack làm hệ thống nhắn tin của mình, bạn có thể sử dụng Fyrebox – Slack Integration để nhận báo cáo về một kênh mỗi khi bài kiểm tra của bạn được phát.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Klaviyo

Nếu bạn sử dụng Klaviyo Nếu bạn sử dụng Klaviyo cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào một danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể gửi ngay các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023