Tích hợp / Kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack - Không dùng nữa

Kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack - Không dùng nữa

Nếu bạn sử dụng Slack làm hệ thống nhắn tin của mình, bạn có thể sử dụng Fyrebox – Tích hợp Slack để nhận báo cáo trên kênh Slack mỗi khi bài kiểm tra của bạn được phát.

Bạn nhận được gì khi kết nối bài kiểm tra của mình với Slack

Khi bạn cài đặt ứng dụng Fyrebox trên Slack, hai bộ công cụ sẽ được thêm vào kênh Slack của bạn.

thông báo của người chơi

Mỗi khi bài kiểm tra của bạn được chơi và một người chơi để lại thông tin liên hệ của họ, một tin nhắn sẽ được gửi đến kênh Slack mà bạn đã chọn khi cài đặt ứng dụng Fyrebox . Tin nhắn sẽ chứa thông tin liên hệ của người chơi và câu trả lời của họ. Dưới đây là một ví dụ dưới đây:

Lệnh/câu đố

Sau khi cài đặt ứng dụng Fyrebox , lệnh /quiz sẽ khả dụng để hiển thị bản xem trước bài kiểm tra của bạn trên kênh Slack mà bạn đã chọn. Định dạng của lệnh là:

 \n/câu đố [sên câu đố]
      

Bạn có thể tìm sên bài kiểm tra trên trang Xuất bản bài kiểm tra của bạn.

Dưới đây là một ví dụ bên dưới về cách Slack sẽ diễn giải lệnh /quiz:

Cách kết nối bài kiểm tra của bạn với Kênh Slack

Để kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack , trước tiên hãy chọn "Có" trên nút “Thông báo của bạn” và nhấp vào nút “Thêm vào Slack”:

Màn hình tiếp theo sẽ là màn hình ủy quyền nơi bạn có thể chọn kênh để gửi hồ sơ của người chơi. Chọn kênh và nhấp vào “Cho phép”.

Khi ủy quyền cho fyrebox, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa bài kiểm tra của mình, nơi kênh Slack sẽ được hiển thị trong phần thông báo.


Kết nối bài kiểm tra của bạn với SharpSpring

Nếu bạn sử dụng SharpSpring cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi khách hàng tiềm năng bài kiểm tra đã thu thập của mình tới bất kỳ danh sách nào.

Cài đặt một bài kiểm tra trên trang web Concrete5 của bạn

Nếu bạn sử dụng Concrete5 , bạn có thể dễ dàng cài đặt bài kiểm tra trên trang web của mình bằng plugin của chúng tôi.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với ConvertKit

Nếu bạn sử dụng ConvertKit cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập dưới mọi hình thức.

Phân khúc người tham gia bài kiểm tra của bạn

Nếu bạn đã tạo các quy tắc cho bài kiểm tra của mình, bạn có thể gửi những người tham gia đến các danh sách khác nhau trong phần mềm tiếp thị qua email của mình.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free